หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน อ.พรเพชร วิชิตชลชัย

***!!! หมดแล้ว !!!***
฿0.00
คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน<br><br><br>
ผู้แต่ง : พรเพชร วิชิตชลชัย<br><br><br>
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2555
  • หมวดหมู่ : กฎหมายพยานหลักฐาน
  • รหัสสินค้า : 000090

รายละเอียดสินค้า คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน อ.พรเพชร วิชิตชลชัย

คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ผู้แต่ง : พรเพชร วิชิตชลชัย

ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2555
จำนวนหน้า: หน้า
ISBN: 9786167425474
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ลักษณะทั่วไป
1.2 ระบบกฎหมายลักษณะพยาน
1.2.1 ระบบไต่สวน (Inquisitorail System)
1.2.2 ระบบกล่าวหา (Accusatorial หรือ Adversary
1.2.3 แนวโน้มของระบบกฎหมายลักษณะพยาน
1.3 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลักษณะพยานของไทย
1.4 ที่มาของกฎหมายลักษณะพยานของไทย
1.5 ผลกระทบของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
1.6 กฎหมายลักษณะพยานในศาลชำนัญพิเศษ
1.7 กฎหมายลักษณะพยานในศาลอื่น
1.8 ประเภทของพยานหลักฐาน
1.9 ปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานบางประเภท
บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน
2.1 พยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟังเพื่อวินิจฉัยคดีต้องเป็นพยานหลักฐานในสำนวน
2.2 สิ่งที่ไม่ใช่พยานหลักฐาน
บทที่ 3 กรณีที่ไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง
3.1 บททั่วไป : กรณีที่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติ
3.2 ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป (ป.วิ.พ. มาตรา 84(1))
3.3 ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของทางราชการไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เอง
3.4 คู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป
3.5 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ (ป.วิ.พ. มาตรา 84(2))
3.6 การห้ามสืบพยานหลักฐานเนื่องจากมีกฎหมายปิดปาก
3.7 ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับ หรือ ถือว่ารับกันแล้วในศาล (ป.วิ.พ. มาตรา 84(3))
บทที่ 4 ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล (คำรับในคดีแพ่ง)
4.1 ความหมายของ “คำรับ”
4.2 การยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ในคำให้การต้องชัดแจ้งและมีเหตุผล
4.3 องค์ประกอบของคำรับ
บทที่ 5 คำท้า
5.1 ความหมายของคำท้า
5.2 องค์ประกอบและข้อพิจารณาเรื่อง “คำท้า”
5.3 ตัวอย่างของเรื่องที่ท้ากันได้
5.4 คำท้าต้องเป็นข้อตกลงให้เป็นผลแพ้ชนะคดีต่อกัน
5.5 ตกลงท้ากันแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเลิกไม่ได้
5.6 คำท้าที่ไม่บรรลุผลตามเงื่อนไขถือว่าไม่มีคำท้านั้น
5.7 ถ้าคำท้าบรรลุผลศาลต้องวินิจฉัยตามคำท้า
5.8 ปัญหาการตีความเรื่องคำท้าบรรลุผลหรือไม่
5.9 บทสรุปเรื่องคำท้า
บทที่ 6 ข้อสันนิษฐาน
6.1 ข้อเท็จจริงที่เกิดจากข้อสันนิษฐาน
6.2 เหตุผลของการมีข้อสันนิษฐาน
6.3 ประเภทของข้อสันนิษฐาน
6.4 ข้อสันนิษฐานที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
6.5 ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์ หรือ “ข้อสันนิษฐานในความเป็นจริง”
6.6 ข้อสันนิษฐานในคดีอาญา
6.7 บทบัญญัติโดยเด็ดขาดกำหนดความรับผิดในคดีอาญา
6.8 ข้อสันนิษฐานในเรื่องการนำสืบพยานหลักฐาน
บทที่ 7 คำให้การรับสารภาพ คำรับสารภาพ คำรับข้อเท็จจริงในคดีอาญา
7.1 คำให้การรับสารภาพของจำเลยในศาล (plead of guilty)
7.2 คำรับสารภาพของจำเลยนอกศาล (confession)
7.3 คำรับข้อเท็จจริงของจำเลยในคดีอาญาในศาล
บทที่ 8 ภาระการพิสูจน์
8.1 ความหมายของภาระการพิสูจน์ หรือ หน้าที่นำสืบ
8.2 ภาระการพิสูจน์เป็นไปตามประเด็นข้อพิพาท
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการชี้สองสถานกับภาระการพิสูจน์
8.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาล
8.5 การกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นข้อพิพาท
8.6 ข้อยกเว้นในเรื่อง “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์”
บทที่ 9 ระเบียบพิธีการในการนำสืบพยานหลักฐาน
9.1 หลักทั่วไป
9.2 อำนาจศาลในการที่จะรับหรือไม่รับพยานหลักฐานใด
9.3 พยานหลักฐานต้องเกี่ยวถึงข้อเท็จจริงในคดี (relevancy) และประเด็นแห่งคดี (in issue)
9.4 บทสรุปในเรื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวแก่ประเด็น
9.5 การอ้างพยานหลักฐานต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
9.5.1 เหตุผลของการที่กฎหมายกำหนดให้มีการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
9.5.2 การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานใช้บังคับกับพยานหลักฐานประเภทใด
9.5.3 หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
9.5.4 ผลของการไม่ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
9.6 หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา
9.6.1 กรณีที่ศาลกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน
9.6.2 กรณีที่ศาลไม่ได้กำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน
9.6.3 กรณีไต่สวนคำร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบหรือคำร้องขอให้ศาลริบทรัพย์
9.6.4 ผลของการไม่ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา
9.7 เอกสิทธิ์ในพยานหลักฐาน (privilege)attorney285.com
9.7.1 เอกสิทธิ์ในเนื้อความแห่งพยานหลักฐาน
9.7.2 เอกสิทธิ์ในตัวบุคคล
9.7.3 ผลของการรับฟังพยานหลักฐานในเรื่องเอกสิทธิ์
บทที่ 10 การนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญาและบทตัดพยานหลักฐาน
10.1 บททั่วไป
10.2 หน้าที่นำสืบและประเด็นในการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
10.3 การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
10.3.1 ชั้นจับกุม
10.3.2 ชั้นสอบสวน
10.4 กระบวนพิจารณาพิเศษในคดีอาญาในชั้นศาล
10.4.1 การสืบพยานผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด
10.4.2 การสืบพยานกรณีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
10.5 หลักเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐานที่เป็นบทเฉพาะในคดีอาญา
10.6 บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ 11 พยานบุคคล
11.1 ความหมายของพยานบุคคล
11.2 ความสามารถในการเป็นพยานบุคคล
11.3 ป.วิ.พ. มาตรา 95/1 กับพัฒนาการของกฎหมายเรื่องพยานบอกเล่า
11.4 การอ้างตนเองและคู่ความเป็นพยาน
11.5 สถานที่ในการสืบพยาน
11.5.1 การส่งประเด็นไปสืบในคดีแพ่ง
11.5.2 การส่งประเด็นไปสืบในคดีอาญา
11.5.3 การเดินเผชิญสืบ
11.5.4 การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
11.6 หมายเรียกพยาน
11.6.1 การปฏิบัติต่อพยานที่ไม่มาศาล
11.6.2 การออกหมายเรียกพยานในคดีอาญาตาม ป.วิ.อ.
11.7 ห้ามมิให้ออกหมายเรียกพยานบุคคลที่มีเอกสิทธิ์
11.8 การสาบานตน
11.9 การเบิกความของพยาน
11.9.1 พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
11.9.2 ห้ามเบิกความต่อหน้าพยานที่จะเบิกความภายหลัง
11.9.3 ในคดีอาญาพยานต้องเบิกความต่อหน้าจำเลย
11.10 การซักถามพยาน
11.10.1 การซักถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยศาล
11.10.2 การซักถามพยานฝ่ายของตน (direct examination)
11.10.3 การถามค้าน (cross - examination)
11.10.4 การถามติง (re-direct examination)
11.10.5 ข้อจำกัดในการซักถามพยาน attorney285.com
11.10.6 การพิสูจน์ต่อพยานด้วยการถามค้าน
11.10.7 อำนาจศาลในการซักถามพยาน
11.10.8 การบันทึกคำพยาน
11.11 บันทึกถ้อยคำขอพยานบุคคลแทนการเบิกความในศาล
11.11.1 การเสนอบันทึกถ้อยคำของพยานที่อยู่ในประเทศ
11.11.2 การเสนอบันทึกถ้อยคำของพยานซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
11.11.3 น้ำหนักคำพยานของบันทึกถ้อยคำ
11.11.4 บันทึกถ้อยคำของพยานในคดีอาญา
บทที่ 12 พยานผู้เชี่ยวชาญ
12.1 การรับฟังพยานความเห็น
12.2 ความหมายของพยานผู้เชี่ยวชาญ (expert witness)
12.3 การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
12.4 การแสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
12.5 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
12.6 ขอบเขตการรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
12.7 การชั่งน้ำหนักความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
12.8 บทบาทในอนาคตของพยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ 13 พยานเอกสาร
13.1 ความหมายของพยานเอกสาร
13.2 หลักเกณฑ์การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
13.2.1 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งต้องส่งสำเนา
13.2.2 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งต้องส่งต้นฉบับ
13.3 หลักเกณฑ์การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
13.3.1 การส่งสำเนาเอกสารในคดีอาญา
13.3.2 การส่งต้นฉบับเอกสารในคดีอาญา
13.4 เอกสารที่เป็นตราสารต้องปิดอากรแสตมป์ (เฉพาะคดีแพ่ง) แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการอ้างเอกสารอีกต่อไป
13.5 หลักเกณฑ์การนำพยานหลักฐานมาสืบ
13.6 การคัดค้านเอกสารและขอดูต้นฉบับ
13.7 การถือว่าคู่ความยอมรับข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างในการนำสืบพยานเอกสาร
13.7.1 กรณีต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
13.7.2 กรณีคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารไม่ยอมนำหรือยื่นต้นฉบับเอกสารหรือทำลายเอกสารนั้นเสีย
13.8 การคัดค้านเอกสาร
13.9 การชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารโดยศาล
13.10 การนำสืบเอกสารมหาชน
บทที่ 14 การสืบพยานบุคคลแทนเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร
14.1 หลักการและเหตุผล
14.2 มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
14.3 ข้อห้ามในการสืบพยานบุคคล
14.4 ข้อยกเว้นในการนำพยานบุคคลมาสืบ
14.5 การนำสืบพยานบุคคลที่ไม่มีผลกระทบถึงข้อความในเอกสารย่อมทำได้
บทที่ 15 พยานวัตถุ
15.1 การนำเสนอพยานวัตถุในคดีแพ่ง
15.2 การนำเสนอพยานวัตถุในคดีอาญา
15.3 น้ำหนักของพยานวัตถุ
15.4 ปัญหาคาบเกี่ยวระหว่างพยานวัตถุกับพยานเอกสาร
15.5 วัตถุพยานในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 16 วิธีการพิเศษในการสืบพยาน
16.1 การขอให้รับรองข้อเท็จจริงก่อนการสืบพยานในคดีแพ่ง
16.2 การสืบพยานล่วงหน้าในคดีแพ่ง
16.3 การสืบพยานล่วงหน้าในคดีอาญา
16.3.1 การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีตาม ป.วิ.อ. มาตรา 237 ทวิ
16.3.2 การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาลแล้วตาม ป.วิ.อ. มาตรา 55/1 และมาตรา 173/2
16.4 การสืบพยานล่วงหน้ากรณีพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 17 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
17.1 หลักการและเหตุผล
17.2 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
17.3 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
17.4 หลักในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทต่างๆ
17.4.1 การชั่งน้ำหนักพยานบุคคล
17.4.2 การชั่งน้ำหนักพยานเอกสาร
17.4.3 การชั่งน้ำหนักพยานวัตถุ
17.5 บทสรุป : การใช้หลักกฎสามัญสำนึกและกฎแห่งธรรมชาติในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
ประวัติผู้เขียน